ขั้นตอนการปลูกหน่อไม้ฝรั่งวิธีการเพาะเมล็ด
1.นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่น นาน 1 – 2 ชั่วโมง ก่อนนำไปเพาะเมล็ดจะงอกภายใน 7 – 15 วัน
2.หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่สามารถนำไปเพาะเมล็ดได้ทันทีแต่ระยะเวลา ในการงอกประมาณ 10 - 15 วัน วัสดุเพาะกล้า ดินร่วน : ใบไม้ผุ : ถ่านแกลบ : ปุ๋ยอินทรีย์ อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1 หรือหากหาวัสดุไม่ได้อาจใช้ ดินร่วน : ปุ๋ยอินทรีย์ อัตราส่วน 1 : 1 ได้

การเตรียมแปลงปลูก
ทำการไถเตรียมพื้นที่ให้ราบ หากมีดินดานไถระเบิดดินดาน พร้อมกับตากดินก่อนอย่างน้อย 7 วัน
ในระหว่างรอต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่ปลูกจะว่างให้ทำการปลูกถั่วเขียว เพื่อปรับสภาพของดิน
มีการปรับสภาพดินด้วยแกลบดิบ, ปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักสมบูรณ์, หว่านปูนขาวอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่จากนั้นทำการไถพรวนพร้อมย่อยดิน และยกร่อง ระห่างระหว่างแถว ประมาณ 1.3-1.5 cm.

การย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลง
เวลาที่เหมาะสมอยู่ในช่วงที่มีแดดอ่อนๆ ตั้งแต่ 15.00 – 19.00 น.
ระยะปลูกที่เหมาะสมอยู่ที่ ระหว่างแถว 130-150 ซม. ระหว่างต้น 40-50 ซม.
ควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอรองก้นหลุม พร้อมกับปุ๋ยอินทรีย์

การให้น้ำ
-หน่อไม้ฝรั่งทนแล้งได้พอสมควร แต่ถ้าขาดน้ำหรือให้น้ำไม่สม่ำเสมอมีผล
ให้ปริมาณผลผลิตลดลงอย่างมาก และคุณภาพหน่อไม้ฝรั่งไม่ดี
-ควรมีการให้น้ำทุกวัน ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ให้และระยะเวลาที่ให้น้ำขึ้นอยู่กับ
วิธีการให้น้ำ, สภาพแวดล้อม (ชนิดดิน, อุณหภูมิของอากาศ, ความชื้นใน
อากาศ)
-หน่อไม้ฝรั่งชอบให้หน้าดินชื้น แต่ไม่ชอบให้หน้าดินแฉะและมีน้ำขัง
-พื้นที่ปลูกเป็นดินเหนียวผลผลิตจะไม่ดีเท่ากับพื้นที่ปลูกที่เป็นดินร่วน

การให้ปุ๋ย
-ช่วงการเจริญเติบโตและพักต้นควรให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตัวหน้าสูง (N สูง) ผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอเช่น 15-15-15, 16-16-16 อัตราการใส่ 25 – 30 กก.ต่อไร่ ใส่ทุก 10 – 15 วัน
-ช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใส่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าและตัวหลังสูง (N, K สูง) เช่นสูตร 21-7-14, 13-7-35, 15-5-20 อัตราการใช้ 25 – 30 กก.ต่อไร่ ใส่ทุก 10 – 15 วัน

การกำจัดวัชพืช
-ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการกำจัดวัชพืช
-ไม่นิยมใช้สารเคมีเนื่องจากอาจส่งผลกระทบกับต้นหน่อไม้ฝรั่ง

การตัดแต่งต้น
-เมื่อย้ายหน่อไม้ฝรั่งลงแปลงเป็นเวลา 3 - 4 เดือน ให้ทำการคัดเลือกต้นที่ สมบูรณ์แข็งแรงไว้ 4 – 5 ต้นต่อกอ และเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ได้นาน 50 – 60 วัน

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
-วิธีการเก็บเกี่ยว
ใช้มือจับที่โคนหน่อแล้วดึงขึ้นในแนวตรงหากดึงไม่ตรงจะทำให้หน่อหัก ในขณะทำการเก็บเกี่ยวควรระวังอย่าให้ต้นหน่อไม้กระทบกระเทือน เพราะจะทำให้ต้นหน่อไม้ฝรั่งเกิดหน่อใหม่น้อยลง ระหว่างทำการถอนไม่ควรจับหน่อแรงเกิน
-ควรมีภาชนะใส่ผลผลิตที่เก็บจากแปลง ไม่ควรวางผลผลิตบนพื้นดิน


กว่าจะถึงญี่ปุ่น

ชื่อไทย หน่อไม้ฝรั่ง
ชื่อสามัญ
ASPARAGUS
ชื่อวิทยาศาสตร์
Asparagus officinalis var. altilis L
ชื่อวงศ์
Liliaceae
สรรพคุณ
อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด ที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 100 กรัม

์์N/A
N/A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พีเคสยามควบคุมดูแลให้ผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศไทย ปลอดภัยจากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารตกค้าง โดยควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่แปลงปลูก การขนส่ง จนมาถึงญี่ปุ่น ด้วยระบบบาร์โค้ด

ร้านอาหารไทยแก้วใจ... หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... PKT2J Advertising (Thailand)
สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(โตเกียว)
สำนักงานพาณิชย์(กรมส่งเสริืมการส่งออก)
Visitors ...
© P.K. Siam Co., Ltd. All Rights Reserved. Design and operate b PKT2J Advertising Co., Ltd. (Thailand). A subsidiary of P.K. Siam Co., Ltd.